Algemene Voorwaarden

© 2022

1.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de diensten geleverd door het advocatenkantoor BV van Caster, Hocké & Limme, inclusief de advocaten en medewerkers werkzaam in het kantoor.

BV van Caster, Hocké & Limme is uitsluitend verantwoordelijk voor de prestaties van haar advocaten en werknemers. Enkel BV van Caster, Hocké & Limme heeft of zal enige verplichting hebben ten opzichte van de cliënt of enige ander persoon met betrekking tot de prestaties geleverd door haar advocaten en werknemers. De cliënt aanvaardt geen vordering in te stellen tegen enig andere persoon dan opzichtens BV van Caster, Hocké & Limme met betrekking tot deze prestaties.

2.

De advocaten van het advocatenkantoor hebben een polis beroepsaansprakelijkheid onderschreven. Op eerste verzoek van cliënt kan het verzekeringsbewijs voorgelegd worden.

De cliënt vindt de gewone verzekering van de advocaat voldoende en aanvaardt dat de vergoeding van de schade die hij lijdt ten gevolge van een beroepsfout van de advocaat wordt beperkt tot het bedrag waarvoor de advocaat is verzekerd.

Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de schade niet dekt, zonder dat de advocaat hieraan fout heeft, wordt de schadevergoeding op grond van een beroepsfout van de advocaat beperkt in hoofdsom, kosten en intrest tot het bedrag van de reeds betaalde erelonen en kosten.

Het advocatenkantoor en de advocaten kunnen niet aansprakelijkheid zijn voor de prestaties van derden waarop zij of de cliënt een beroep doen.

3.

Gelden die het advocatenkantoor BV van Caster, Hocké & Limme ontvangt ten behoeve van derden worden geplaatst op een derdenrekening bij een door het advocatenkantoor gekozen Belgische Kredietinstelling. BV van Caster, Hocké & Limme aanvaardt geen aansprakelijkheid ten opzichte van de cliënt noch ten aanzien van enige andere persoon voor een faillissement of enige rechtshandeling of nalatigheid van de kredietinstelling.

4.

Tenzij anders wordt overeengekomen, worden de prestaties aangerekend aan de hand van het aantal gepresteerde uren op basis van een uurtarief. De bepaling van het uurtarief hangt onder meer af van de aard van het dossier, de inzet van de zaak en de spoedeisendheid van het geschil.

Specifieke kosten, waaronder de kantoorkosten en verplaatsingskosten, worden afzonderlijk aangerekend.

Bij de opening van het dossier wordt transparant gecommuniceerd met de cliënt omtrent het toepasselijk uurtarief en de kosten.

Het advocatenkantoor en de cliënt komen overeen dat op regelmatige tijdstippen provisies kunnen gevraagd worden. Het voorschot is een forfaitair bedrag dat de cliënt betaalt aan de advocatenassociatie, voorafgaand aan een gedetailleerde staat van onkosten en ereloon. In de eindstaat van onkosten en ereloon worden de voorschotten op het totale bedrag in mindering gebracht.

Alle facturen zijn betaalbaar binnen een termijn van 15 dagen na verzending met vermelding van de referte van het dossier.

Betwistingen omtrent de facturen dienen binnen de 8 dagen na factuurdatum schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Nadien kunnen geen betwistingen meer worden aanvaard.

Indien de factuur niet betaald is op de vervaldag, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele moratoire intrest verschuldigd van 1% per begonnen maand.

5.

Indien één van de bepalingen van de algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig is of zou worden, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de andere bepalingen.

In dat geval zal de ongeldige bepaling vervangen worden door een equivalente geldige en toepasbare bepaling die in de grootste mate van het mogelijke, een gelijkwaardig effect heeft.

6.

Het advocatenkantoor en de cliënt kunnen op elk ogenblik schriftelijk de overeenkomst beëindigen zonder dat een schadevergoeding verschuldigd is. Het advocatenkantoor maakt op dat ogenblik de eindstaat van kosten en ereloon over aan de cliënt, rekening houdende met zijn prestaties tot aan de beëindiging van de overeenkomst.

7.

Het Belgisch recht is van toepassing.

Partijen regelen hun geschillen bij voorkeur in der minne. Zij laten voorafgaand aan elke procedure bij voorkeur de zaak oproepen tot minnelijke schikking voor de Rechtbanken te Brussel of voor een daartoe bevoegde instantie bij de Orde van advocaten.